Браво

Bulgaria

00000000078_Cover.jpg

Вътрешната функционална организация е подчинена на изискванията на Възложителя, както в хоризонтала (разпределенията на етажите), така и във вертикала, за да се получат удобни комуникации между отделните зони, без да се пресичат и застъпват помежду си. Прозоречните отвори са съобразени с посоката на слънчевата светлина и предназначинието на зоните - подпомагат вътрешната ориентация и не водят до прегряване. Сградата на Библиотека Варна ще предлага достъпна среда за всички хора. Съществуващите дървета, непопадащи в границите на строителното петно се запазват. Срадата на библиотеката се интегрира в съществуващото площадно пространство на Община Варна. • Застроена площ на приземен етаж 2 580,7 m2 • Разгъната застроена площ на надземните етажи 16 510,6 m2 • Обща озеленена площ в рамките на парцела и сградата 805,5 m2 • Брой места за паркиране в подземния паркинг. 250 бр.
Registration number
000078